La Garrotxa necessita retenir més talent jove per garantir el relleu generacional al mercat laboral

La Garrotxa necessita mobilitzar més recursos humans per garantir el relleu generacional de la població en edat de treballar. Tot i tenir una de les taxes d’ocupació més altes de Catalunya, en els propers anys la comarca haurà de buscar fórmules per atraure i retenir talent en determinats sectors com la indústria o el sector serveis. És un dels principals reptes que s’extreuen del primer estudi del mercat laboral, que s’acaba de presentar.

La taxa d’atur del 65.9%, tres punts per sobre de la mitjana catalana, indica que el mercat laboral de la Garrotxa està consolidat i té la capacitat de generar ocupació de proximitat per a dues terceres parts de la població. Amb aquestes dades positives sobre la taula, el consorci Dinàmig ha encarregat per primera vegada un informe per identificar fortaleses, debilitats i reptes que es plantegen de cara al futur. Durant el 2017 s’han fet més de 400 enquestes, 200 entrevistes a empreses i  4 grups de discussió. Una de les principals conclusions que es desprenen de l’estudi té a veure amb l’evolució demogràfica. David Moreno, soci consultor de l’empresa Future Work Institute, que ha realitzat l’estudi, ha explicat que la Garrotxa és una comarca on l’envelliment és especialment intens i amb taxes de renovació generacional baixes, de manera que surt més gent de la que entra al mercat laboral. Això pot generar un problema en el futur immediat, de que no hi hagi prou mà d’obra per cobrir els llocs de treball”.

Davant la previsió de pèrdua de població caldrà trobar mecanismes per mobilitzar mà d’obra. Atraure i retenir el talent jove i professionals de la indústria garantiria el relleu en la població activa. Segons Moreno és important buscar com retenir aquest talent perquè la majoria d’empreses entrevistades tenen problemes per trobar

 També s’ha detectat que hi ha un gruix important d’atur crònic a la comarca que afecta sobretot persones majors de cinquanta anys amb una qualificació baixa. L’estudi conclou que cal treballar per l’ocupabilitat d’aquests col·lectius vulnerables. En aquest sentit, també serà necessari millorar l’oferta formativa per afavorir l’encaix entre l’oferta i la demanda.

Per això durant el 2018 es crearà a la Garrotxa el Consell de la Formació Professional. Des del Dinàmig ja s’estan portant a terme diversos projectes que van en la línia dels reptes marcats a l’estudi del Mercat Laboral, com ara els Speed Datings o els programes d’ocupació per a joves i majors de 60 anys.

x